Oferty pracy

Jesteś zainteresowany pracą z nami? Sprawdź najnowsze oferty!

Zobacz oferty

Nasze certyfikaty

 

rzetelna

 

 

 RODO  OWUP

Ogólne Warunki Umowy Przewozu

(OWUP)

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Przewozu, zwane dalej OWUP mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy TOTUS LOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zwaną dalej Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem zwanym dalej Zleceniobiorcą na podstawie zleceń transportowych składanych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.

1. Zasady dotyczące rozliczenia usługi przewozowej:

1.1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się dołączyć do faktury oryginał prawidłowo i kompletnie wypełnionego listu przewozowego oraz oryginały prawidłowo i kompletnie wypełnionych innych dokumentów związanych z przewozem, a które zostały wskazane w pkt 4 zlecenia lub wymienione w liście przewozowym ( faktury handlowe, specyfikacje, listy dostawcze, WZ, kwit paletowy, kwit wagowy, protokoły niezgodności, protokoły szkody itp.). Przesłanie wraz z fakturą oryginalnych dokumentów jest warunkiem płatności za usługę. Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania się z zapłatą faktury do czasu dostarczenia oryginalnych prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów związanych z przewozem.

 1.2 Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać fakturę wraz z dokumentami w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi przewozu krajowego (daty rozładunku) lub 14 dni od daty wykonania przewozu międzynarodowego. Niewypełnienie tego obowiązku przez Zleceniobiorcę spowoduje automatyczne wydłużenie płatności jego faktury do 90 dni, a w przypadkach szczególnych do 120 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wykonania przewozu – wedle wyboru Zleceniodawcy. Dokumenty, o jakich mowa powyżej, są konieczne do stwierdzenia prawidłowego wykonania usługi.

 1.3 Zleceniodawca uznaje za prawidłową taką fakturę Zleceniobiorcy, w której data wystawienia oraz data sprzedaży jest tożsama z miesiącem faktycznego zakończenia usługi, tj. rozładunku towaru. Faktury wystawione według innych zasad zostaną uznane za błędne, jako nie odzwierciedlające stanu faktycznego i odesłane zostaną na adres Zleceniobiorcy, celem skorygowania, co spowoduje wydłużenie terminu płatności zgodnie z pkt 1.2. niniejszych OWUP.

 1.4 Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty Zleceniobiorcy związane z wykonaniem zlecenia transportowego mogą być zwracane jedynie po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę oraz udowodnieniu przez Zleceniobiorcę oryginalnymi dokumentami. Koszty te muszą być fakturowane tylko i wyłącznie wraz z fakturą za przewóz. Wszelkie rachunki obejmujące dodatkowe koszty wysłane w terminie późniejszym nie zostaną przyjęte.

 1.5 Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy wszelkich wynikających z niniejszego zlecenia, a także związanych z jego realizacją odszkodowań, kar umownych, nierozliczonych palet i innych należności, którymi obciążony został Zleceniodawca, a za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, na co Zleceniobiorca wyraża niniejszym zgodę.

 1.6 Dokumenty rozliczeniowe należy wystawić i przesłać na adres:

 TOTUS LOGISTIC Sp. z o.o. 40-588 Katowice, ul. Grzegorza Fitelberga 14

 1.7 Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: 631-011-06-48 oraz NIP UE: PL6310110648.

2. Warunki realizacji zlecenia transportowego:

2.1 Zlecenie transportowe może być złożone przez Zleceniodawcę w formie pisemnej a także za pomocą faxu lub za pośrednictwem internetu (poczta mailowa, komunikatory). Strony oświadczają, że brak odmowy przyjęcia zlecenia transportowego przez Zleceniobiorcę w ciągu 30 minut od jego otrzymania uznaje się za przyjęcie przez Zleceniobiorcę zlecenia do realizacji. Przyjęcie przez Zleceniobiorcę zlecenia transportowego do realizacji oznacza zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w zleceniu oraz w niniejszych OWUP, które to warunki są ostateczne i mogą być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń. Warunkowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia transportowego lub niniejszych OWUP jest bezskuteczne i powoduje że zlecenie uważa się za nieważne.

 2.2 Zleceniodawca ma prawo do anulowania udzielonego Zleceniobiorcy zlecenia transportowego, jeśli okaże się, iż z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, usługa przewozu nie może zostać zrealizowana (np. towar nie zwolniony po odprawie celnej).

 2.3 Zleceniobiorca oświadcza, że posiada, w chwili przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji oraz przez cały okres realizacji zlecenia, własne, ważne i aktualne ubezpieczenie OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się między innymi brak wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, kradzieży, zaginięciu lub rabunku ładunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla określonego zleceniem rodzaju towaru przyjmowanego do przewozu oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą co najmniej wartości towaru przyjmowanego do przewozu. Zleceniobiorca obowiązany jest bezzwłocznie okazać, na każde żądanie Zleceniodawcy, ważną oryginalną polisę, potwierdzającą zawarcie takiej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz certyfikat kompetencji zawodowych, ważną licencję na transport międzynarodowy i/lub krajowy. Zleceniodawcy przysługuje prawo sporządzenia kserokopii z okazanych dokumentów.

 2.4 Przyjmując zlecenie transportowe do realizacji Zleceniobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że:

 a) działalność przewozową realizuje jako profesjonalista, co w szczególności oznacza, że posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności,

b) gwarantuje wykonanie usługi przewozowej z należytą starannością, co w szczególności oznacza realizację usługi przewozowej zgodnie z treścią zlecenia transportowego, zgodnie z treścią niniejszych OWUP, a także zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami określającymi warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisami określającymi warunki pracy kierowców, a także przepisami ruchu drogowego oraz zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

c) spełnia wszelkie warunki i wymogi formalne świadczenia usług przewozowych w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,

d) środki transportowe, które będzie podstawiał pod załadunek i za pomocy których realizował zlecenia transportowe, będą spełniały wszelkie niezbędne warunki techniczne oraz będą wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia zgodnie z właściwymi i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; nadto będą one spełniały wymagane normy ekologiczne, będą sprawne pod względem technicznym, odpowiednie pod względem ładowności i wymagań określonych w zleceniu, a w szczególności odpowiednie co do cech przewożonego ładunku:

- czyste (bez obcych zapachów),

- skrzynia ładunkowa wolna od dodatkowych ładunków,

- ze szczelną plandeką oraz podłogą przestrzeni ładunkowej, zabezpieczoną przed możliwością uszkodzenia przesyłki i narażenia jej na niekorzystny wpływ środowiska podczas przewozu,

- wyposażone w materiały do mocowania ładunku w ilości i rodzaju określonym w danym zleceniu transportowym (pasy, maty antypoślizgowe, narożniki, stopbar itp.). Skutki braku, niekompletności materiałów zabezpieczających będą obciążały Zleceniobiorcę. Pobranie mateiałów zabezpieczających ładunek w imieniu Totus Logistic Sp. z o.o. może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu zgodu spedytora. W przypadku ich pobrania na załadunku, poza granicami kraju, rozliczenie ze Zleceniobiorcą nastąpi w kraju w dniu wykonania usługi. 

e) jeżeli przedmiotem zlecenia transportowego jest przewóz ładunków niebezpiecznych, gwarantuje on bezwzględne przestrzeganie wszelkich przepisów prawa regulujących dopuszczalność i zasady przewozu ładunków niebezpiecznych w danej gałęzi transportu,

f) jeżeli przedmiotem zlecenia transportowego jest przewóz ładunków ponadgabarytowych, gwarantuje on bezwzględne przestrzeganie wszelkich przepisów prawa regulujących dopuszczalność i zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych w danej gałęzi transportu,

g) jeżeli przedmiotem zlecenia transportowego jest przewóz ładunków żywnościowych ( szybko psujących się) wymagających utrzymywania stałej temperatury ( chłodzonych lub mrożonych) Zleceniobiorca gwarantuje wykonanie zleconych czynności przy użyciu środków przystosowanych do tego typu działalności i sprawnych technicznie, posiadających stosowne atesty oraz ścisłe przestrzeganie instrukcji właściciela towaru.

h) jeżeli przedmiotem zlecenia transportowego jest wymiana palet bądź innych wymiennych nośników transportowych, Zleceniobiorca jest obowiązany do ich rozliczenia w terminach, ilości, typie i jakości wskazanym w danym zleceniu transportowym. Zleceniobiorca jest również obowiązany do prawidłowego udokumentowania rozliczenia nośników, co w szczególności oznacza dostarczenie Zleceniodawcy oryginałów kwitów potwierdzających wymianę. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do naprawienia Zleceniodawcy szkody wynikłej z braku rozliczenia lub nieprawidłowego rozliczenia nośników transportowych.

i) jeżeli przedmiotem zlecenia transportowego jest samodzielny załadunek bądź rozładunek przesyłki spaletyzowanej wózkiem paletowym Zleceniobiorca oświadcza, że czynności te są ubezpieczone i znajdują odzwierciedlenie w jego polisie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

Za dochowanie powyższych warunków Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.

2.5 Przyjmując niniejsze zlecenie transportowe do realizacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania właściwych przepisów obowiązujących w każdym z państw, przez które wykonywany jest przewóz, co w szczególności dotyczy przepisów w zakresie płacy minimalnej i związanych z nimi obowiązków wypłacania wynagrodzenia w wysokości tam wskazanej oraz obowiązków sprawozdawczo-dokumentacyjnych. Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód lub zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł Zleceniodawca w związku z nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z tych przepisów, a w szczególności nałożonych na Zleceniodawcę przez właściwe organy grzywien, opłat lub innych zobowiązań wraz z kosztami postępowania oraz kosztami pomocy prawnej. Roszczenia te mogą być przez Zleceniodawcę potrącane z należnym Zleceniobiorcy wynagrodzeniem za przewóz. Zleceniobiorca zobowiązuje się na pierwsze żądanie Zleceniodawcy udostępnić wszelkie dokumenty potwierdzające przestrzeganie przez niego i/lub jego podwykonawców tych przepisów. Dokumenty te Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty ich żądania pod rygorem kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek niedostarczenia żądanej dokumentacji, a w przypadku gdyby szkoda przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej - do naprawienia szkody w pełnych rozmiarach.

Zleceniobiorca zapewnia również, iż osoby bezpośrednio wykonujące przewóz posługują się językiem, w którym sporządzone zostały dokumenty przewozowe oraz dokumenty związane z podjęciem i wydaniem ładunku, na tyle biegle, iż podpisując te dokumenty mają świadomość i rozumieją składane przez siebie lub zawarte tam oświadczenia woli lub wiedzy. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niedopełnienia zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2.6 Zleceniobiorca gwarantuje stałą łączność z kierowcą wykonującym przewóz, umożliwiającą kontrolę aktualnej pozycji samochodu na każde żądanie Zleceniodawcy. W przypadku jakichkolwiek problemów w realizacji zlecenia Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać bezpośredni kontakt do kierowcy.

2.7 Zleceniobiorca lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy załadunek i rozmieszczenie towaru na skrzyni ładunkowej, włączając w to prawidłowy nacisk na osie pojazdu. W przypadku wystąpienia wad, braków, rozbieżności, niezgodności lub jakichkolwiek nieprawidłowości przy załadunku lub rozmieszczeniu towaru na skrzyni ładunkowej , albo podejrzeń co do nieprawidłowego nacisku na osie, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę oraz dokonać odpowiedniego wpisu zastrzeżeń w liście przewozowym i uzyskać pisemne potwierdzenie załadowcy.

2.8 Zleceniobiorca lub jego przedstawiciel (kierowca) ma obowiązek kontrolowania ilości i jakości ładowanego towaru, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wstrzymać załadunek i skontaktować się bezzwłocznie ze Zleceniodawcą. W razie braku ładunku bądź jakichkolwiek innych problemów w miejscu załadunku/rozładunku Zleceniobiorca (kierowca) nie może opuścić miejsca załadunku/ rozładunku bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca (kierowca) ma obowiązek bezzwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich trudnościach i problemach związanych z załadunkiem, rozładunkiem lub przewozem towaru. W razie, gdy Zleceniobiorca lub jego przedstawiciel (kierowca) dostarczy do odbiorcy spaletyzowany towar w stanie uniemożliwiającym rozładunek palety w całości lub w stanie wskazującym na rozformowanie, porozrywanie, pogięcie lub inne uszkodzenie opakowań jednostkowych towarów (np. kartonów, pudeł), wskutek czego odbiorca odmówi przyjęcia towaru, Zleceniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia towaru na koszt własny do miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną (nadawcę, odbiorcę) w celu jego przepakowania. Po przepakowaniu Zleceniobiorca zobowiązany jest ponownie dostarczyć towar, na własny koszt, do miejsca wskazanego na zleceniu. Za brak wydania przesyłki odbiorcy z przyczyn, o których mowa w powyżej Zleceniobiorca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 200% przewoźnego. W przypadku, jeśli powstała stąd szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, co w szczególności dotyczy kosztów przepakowania (np. dodatkowej pracy pracowników) Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

2.9 Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia dalszym podwykonawcom, ani dokonać dodatkowego załadunku bądź przeładunku na inny samochód bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Brak takiej zgody skutkuje uznaniem, że umowa przewozu nie została wykonana. W takim przypadku Zleceniodawca uprawniony jest do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 100% umówionej kwoty przewoźnego oraz do dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdyby szkoda wynikła z tego tytułu przekroczyła wartość zastrzeżonej kary umownej.

2.10 Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy i jego klientów za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją zlecenia transportowego, w szczególności za szkody w przesyłce powstałe od chwili przyjęcia do przewozu do chwili wydania, a także za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym wypełnieniem lub zagubieniem dokumentów, opóźnieniami w załadunku, rozładunku lub dostarczeniu towaru, całkowitą bądź częściową utratę, uszkodzenie lub ubytek towaru.

Nie wywiązanie się z jakichkolwiek warunków zlecenia transportowego, a w szczególności opóźnienie lub nie podstawienie pojazdu powoduje naliczenie kary umownej w wysokości do 200% przewoźnego, co nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania, jeżeli szkoda przekroczyła wartość zastrzeżonej kary umownej.

2.11 Zleceniobiorcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu postoju przy załadunku do 24h i rozładunku do 48h, liczone po upływie umówionego dnia załadunku lub rozładunku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w kraju. W razie braku ładunku lub problemach przy załadunku/rozładunku, Zleceniobiorca (kierowca) nie może opuścić miejsca załadunku/rozładunku bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy. Przestoje muszą być udokumentowane kartą postoju lub wpisem do listu przewozowego i potwierdzone przez nadawcę lub odbiorcę towaru. O zaistniałym postoju należy natychmiast poinformować Zleceniodawcę. Niedotrzymanie powyższego powoduje brak zapłaty wynikających z tego tytułu kosztów. Wysokość opłat za przestoje musi być uzgodniona i pisemnie zatwierdzona przez Zleceniodawcę pod rygorem nieważności.

2.12 Jeżeli uszkodzenie opakowania, w tym ofoliowania przewożonego towaru, rozformowanie, przesunięcie, przechylenie lub przewrócenie palet lub towaru na paletach spowoduje odmowę przyjęcia towaru przez odbiorcę, nawet jeżeli sam towar nie uległ uszkodzeniu, Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt towar do wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca celem przepakowania, a następnie ponownie dostarczyć towar na własny koszt do miejsca rozładunku lub innego wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca. Odmowa wykonania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje, że Zleceniodawca uprawniony będzie do zorganizowania czynności zastępczych (tj. wynajęcia podmiotu lub osób, które dokonają przepakowania oraz przewoźnika, który dostarczy towar pod wskazane miejsce), zaś Zleceniobiorca zobowiązany będzie zwrócić Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu koszty. Ponadto przewoźnik zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy wszelkie inne koszty wynikające z okoliczności, o których mowa w zdaniach poprzednich, np. koszty przeładunku, ewentualnych odszkodowań lub kar umownych nałożonych na Zleceniodawcę.

2.13 Jako szkodę Zleceniodawcy strony rozumieją również kary umowne, którymi obciążony został Zleceniodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez Zleceniobiorcę .

2.14 W przypadku powzięcia podejrzenia, że towar objęty zleceniem należy do kategorii towarów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 09 marca 2017 r o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 03.04.2017 r. poz. 708) Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać realizację zlecenia oraz natychmiast poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę oczekując na jego dalsze instrukcje. W razie zaniechania obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim Zleceniobiorca zobowiązany będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

3. Zakaz konkurencji i poufność informacji:

3.1 Zleceniobiorcę obowiązuje całkowity zakaz jakiejkolwiek współpracy z klientami Zleceniodawcy ( zakaz konkurencji), co w szczególności oznacza zakaz zawierania z nim umów o przewóz, umów spedycyjnych lub innych umów o tym lub podobnym charakterze, jak również jakichkolwiek innych umów, których przedmiotem jest wykonanie jakiejkolwiek usługi. Zakaz obowiązuje w trakcie współpracy ze Zleceniodawcą, jak i w ciągu 2 lat od ostatniego udzielonego zlecenia. W przypadku złamania opisanego tu zakazu konkurencji lub podjęcia rozmów lub innych działań konkurencyjnych, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 000,00 EUR. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 3.2 Wszelkie informacje zawarte w niniejszym zleceniu, jak i pozyskane przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. Informacje te nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane bez zgody Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę tajemnicy przedsiębiorstwa, tu opisanej, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 000,00 EUR. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Postanowienia końcowe:

4.1 W sprawach nie uregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa przewozowego w przypadku przewozów krajowych i przepisy Konwencji CMR w przypadku przewozów międzynarodowych.

 4.2 Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

 4.3 Niniejsze OWUP stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego, wystawionego przez Zleceniodawcę.